Wie is wie

overlay color

Vind hier een medewerker van Maris Stella

directie

jef otten

Jef Otten

Algemeen directeur
directie@marisstella.be

rita mattheusen

Rita Mattheussen

Pedagogisch directeur eerste graad
directie1gr@marisstella.be

liesbeth piot

Liesbeth Piot

Pedagogisch directeur tweede en derde graad
directie2gr3gr@marisstella.be

Participatie

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht inspraakorgaan waarin vertegenwoordigers van de ouders, de leerlingen, het personeel en de lokale gemeenschap zetelen. De schoolraad heeft overleg- en adviesbevoegdheid in belangrijke aspecten van het schoolbeleid. De leden kunnen bijvoorbeeld advies uitbrengen over het schoolreglement, de bijdrageregeling, het nascholingsbeleid…

Lees hier de verslagen
Oudercomité

Het oudercomité vormt enerzijds een brug tussen de school en de ouders i.v.m. de opvoeding van de kinderen. Anderzijds is het oudercomité er om via verschillende activiteiten de school een financieel duwtje in de rug te geven. Er zijn zes vergaderingen per schooljaar.

Leerlingenraad

Dankzij de leerlingenraad weten we als school wat er leeft onder de leerlingen. De leerlingen voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. De klasvertegenwoordigers hebben de belangrijke taak om in gesprek te blijven met hun klasgenoten. Op die manier groeit de interactie binnen onze school ook!

leerlingenbegeleiding

I. Hermans

Leerlingenbegeleider eerste graad
hermansi@marisstella.be

T. Keuppens

Leerlingenbegeleider derde jaar
keuppenst@marisstella.be

M. Verbist

Leerlingenbegeleider vierde tot zesde jaar
verbistm@marisstella.be

het schoolbestuur

Het schoolbestuur van het Maris Stella Instituut is verantwoordelijk voor het beleid, de ontwikkeling en de ondersteuning van de school. Het schoolbestuur maakt deel uit van de scholengroep Katholiek Vlaams Onderwijs (KVO). Alle scholen van deze scholengroep werken aan een gezamenlijk opvoedingsproject gericht op kwaliteitsvol onderwijs met oog voor de totale ontwikkeling van elke leerling. Het volledig opvoedingsproject vind je hier

Bestuursleden

Dhr. Andreas Janssens (voorzitter)
Dhr. Frank Van de Wiel (afgevaardigd bestuurder)

Dhr. Louis Heylen
Dhr. Chris De Bal
Dhr. Frans Gyssels

Mevr. Wanda Wuyts

Mevr. Kathy Kamers (vertegenwoordiger KVO)
Dhr. Patrick De Keulenaer (vertegenwoordiger KVO)

 

Het directieteam neemt als adviseur deel aan alle vergaderingen.

Dhr. Jef Otten, algemeen directeur
Mevr. Liesbeth Piot, pedagogisch directeur 2de/3de graad
Mevr. Rita Mattheussen, pedagogisch directeur 1ste graad