overlay color

Nieuws

Co Teachen
03-10-2022
Co-teachen: het onderwijs van de toekomst!

Morgen brengt veel uitdagingen, op allerlei gebieden. Daar een antwoord op bieden, moeten we SAMEN doen. In een mix van talenten, expertise en vaardigheden. Co-teaching vormt daarbij een ideaal vertrekpunt! Bij co-teaching werken 2 of meerdere leraren als gelijkwaardige partners in 1 klaslokaal. Ze zijn samen verantwoordelijk om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen en ze bieden leerlingen met speciale leernoden meer kansen. Sinds jaren wordt er op Maris Stella geco-teached. We staan graag even stil bij twee mooie voorbeelden!


TWEEDE JAAR
In het tweede jaar werken mevr. Vancoillie, mevr. Roovers en mevr. Ceulemans samen voor het vak Nederlands. Het leerstofonderdeel waarvoor zij hebben gekozen is ‘herhaling van zinsleer’. In de klas wordt de leerstof eerst kort herhaald aan de hand van een oefening en vervolgens moeten de leerlingen zelfstandig de theorie herhalen door middel van een ingesproken presentatie. Nadien volgt een Bookwidgetstoets om te peilen welk niveau ze behalen. Indien de leerling de leerstof nog niet goed onder de knie heeft, dan gaat hij/zij samen met de leerkracht werken aan een reeks oefeningen in het werkboek. Indien het de leerling al aardig lukt, maar hij/zij nog enkele fouten maakt, dan gaat de leerling zelfstandig aan de slag met de oefeningen in het werkboek en verbetert zichzelf met de verbetersleutels. Indien de leerling de leerstof al heel goed onder de knie heeft, dan mag hij/zij zelfstandig aan een creatieve schrijfopdracht werken waarin de leerstof verwerkt zit. Er worden dus drie verschillende groepen gevormd. Twee leerkrachten begeleiden de groepen die de oefeningen samen met de leerkracht moeten maken en de derde leerkracht wandelt rond om de andere leerlingen te begeleiden indien nodig. “De grootste voordelen van co-teachen zijn volgens ons de volgende: je kan de leerlingen onderverdelen op basis van niveau en hen toch meer individueel begeleiden dan wanneer je alleen voor de klas staat. Je kan als leerkracht ook leren van elkaar. Het kan de leerlingen helpen om de leerstof eventueel op een iets andere manier uitgelegd te krijgen dan van hun vaste leerkracht Nederlands.”


VIERDE JAAR
In het vierde jaar Humane Wetenschappen start er dit jaar een interessante samenwerking tussen Mr. De Schutter (filosofie) en Mr. Landoy (kunstbeschouwing). Als leerling binnen de richting Humane wetenschappen is het belangrijk dat je meer te weten komt over ‘mensenrechten’. Wat zijn mensenrechten? Hoe ga je om met menselijke waarden? Zijn deze rechten en waarden universeel of eerder contextgevoelig? Om deze vragen te beantwoorden, leek het interessant om dit vanuit een artistieke invalshoek te belichten. Kunst kan namelijk een krachtig instrument zijn voor pleitbezorging en bewustmaking van mensenrechten. De leerlingen moeten tijdens de les filosofie een kunstwerk presenteren waarbinnen een mensenrecht uit de Universele verklaring, opgesteld door de VN, wordt belicht. Vervolgens bedenken ze zelfstandig een nieuw adolescentenrecht dat volgens hen aan deze lijst mag worden toegevoegd. Dit ondersteunen ze door een recent krantenartikel te vinden dat getuigt van het feit dat dit mensenrecht wel degelijk speelt bij leeftijdsgenoten. Afsluitend volgt een klasdiscussie waarbij hun opzoekwerk in de groep wordt gegooid en we de relevantie van hun visie bespreken. Deze presentatie wordt zowel beoordeeld door Mr. De Schutter als Mr. Landoy, elk vanuit hun eigen expertise. Zo ondersteunen ze elkaar en de leerlingen binnen een veld dat zowel artistieke als filosofische raakvlakken heeft. “Het voordeel van co-teachen is dat je de leerlingen duidelijk maakt dat hun leerstof niet enkel onder 1 vak valt, maar verbonden is met andere vakken. Zo begrijpen ze beter het nut van de onderwerpen en hoe dit is verbonden met vele maatschappelijke velden. De aanwezigheid van meerdere leerkrachten doet een frisse wind waaien door je vak. Je kent elkaars educatieve sterktes en zwaktes, zo kun je mooi op elkaar inspelen.”